วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

หลักการบริหาร Henri Fayol

ประการที่ 1 หลักอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ(Authority and Responsibility)
ประการที่ 2 หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว(Unity of Command)
ประการที่ 3 หลักของการไปในทิศทางเดียวกัน (Unity of Direct ion )
ประการที่ 4 หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain)
ประการที่ 5 หลักของการแบ่งงานกันทำ (Division of Work or Specialization)
ประการที่ 6 หลักความมีระเบียบวินัย(Discipline)
ประการที่ 7 หลักประโยชน์ของส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ของส่วนรวม (Subordination of the Individual Interest to General Interest )
ประการที่ 8 หลักของการให้ผลตอบแทน(Remuneration)
ประการที่ 9 หลักของการรวมอำนาจ ( Centralization)
ประการที่ 10 หลักความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Order)
ประการที่ 11 หลักความเสมอภาค (Equity)
ประการที่ 12 หลักความมั่นคงในการทำงาน (Stability of Tenure)
ประการที่ 13 หลักความริเริ่ม(Imitative)
ประการที่ 14 หลักความสามัคคี (Esprit de Corps)

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตำรา หนังสือ เกี่ยวกับ ทฤษฎีองค์กร องค์การและการจัดการเป็นต้น ซึ่งจะมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงหรือเหมือนมาก

ไม่มีความคิดเห็น: