วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แนวคิด POSDCoRB ของ Luther Gulick

P – Planning หมายถึง การวางแผน

O – Organizing หมายถึง การจัดองค์การ

S – Staffing หมายถึง การจัดคนเข้าทำงาน

D – Directing หมายถึง การสั่งการCo – Coordinating หมายถึง ความร่วมมือ

R – Reporting หมายถึง การรายงาน

B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ

แนวคิดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับแนวคิดของ Fayol (POCCC) เนื่องจาก Gulick ได้นำแนวคิดของ Fayol มาขยายต่อยอดเท่านั้นเอง ซึ่งหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน แต่ POSDCoRB จะมีขั้นตอนที่ละเอียดมากกว่า ทำให้เข้าใจภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: